جشنواره


اهداف دومين جشنواره بين المللي بازي هاي رايانه اي تهران


  • ترویج مبانی فرهنگی وهویت اسلامی ایرانی ازطریق این صنعت بانگاه ویژه به کودکان و نوجوانان
  • شناخت و حمایت از ظرفیت و استعدادهاي موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازي و تقویت تولیدات داخلی
  • ایجاد فضاي رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنري میان دستاندرکاران فعال در صنعت بازیهاي رایانه اي به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت
  • ایجاد زمینه براي رشد و شکوفایی خلاقیتهاي دانش آموزان در صنعت سرگرمی و بازي