محل برگزاري نمايشگاه را روي نقشه بزرگتر ببينيد
نمایشگاه از تاریخ 1392/05/22 لفایت 1392/05/26در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد